Stronks Psychologie
Stronks Psychologie

Loopbaancoaching werkt!

Enkele wetenschappelijk onderbouwde inzichten over het nut van loopbaancoaching

Loopbaanontwikkeling

Een loopbaan heeft betrekking op de weg die iemand aflegt door de wereld van het werk. Deze weg kan beschreven worden in termen van beklede posities en uitgeoefende functies, maar ook door bijvoorbeeld geleverde prestaties of opgedane ervaringen.


Loopbaanontwikkeling betreft een aantal bewuste en onbewuste processen met betrekking tot persoonlijkheid, binding, keuzes maken, de ontwikkeling van motivatie en competenties waardoor de loopbaan vorm krijgt.


Een positieve loopbaanontwikkeling impliceert dat de medewerker een optimale bijdrage kan blijven leveren aan de organisatie door te investeren in eigen inzetbaarheid en welbevinden. Een negatieve loopbaanontwikkeling houdt in dat talenten niet benut worden, doorgroei stagneert en competenties niet ontwikkeld.


Als mensen niet lekker in hun vel zitten, brengt dit op den duur vaak allerlei psychische en/of fysieke klachten met zich mee. Op termijn kan te weinig aandacht schenken aan leren en ontwikkelen leiden tot blijvende verminderde inzetbaarheid of zelfs arbeidsongeschiktheid. De medewerker verliest met andere woorden de competentie en het vermogen om nu en in het verloop van de loopbaan arbeid te verrichten (Luken, 2002).


Ook blijkt onvoldoende loopbaan-perspectief voor, bijvoorbeeld, verpleegkundigen en verzorgenden een belangrijke reden om een werkgever te verlaten (van der Windt, Bos, & Francke, 2007a). Goede begeleiding bij het richting geven van de loopbaanontwikkeling is hierbij dus van belang (de Veer, Francke, Plas, & Vogel, 2008).


Waarom zelfsturing?

Het maken van goede loopbaankeuzes is een proces van reflectie op talenten en wensen, oriëntatie op mogelijkheden, herdefiniëren van wensen en dit vertalen in actie (Carpenter, 2001).


Volgens Kuijpers (2003) vraagt dit van medewerkers dat zij beschikken over de nodige loopbaancompetenties, zoals: loopbaansturing, netwerken, reflectie op motieven en werkexploratie. Omdat steeds minder werkgevers hun werknemers levenslange dienstverbanden kunnen garanderen, wordt het voor medewerkers dus steeds belangrijker om zelf hun loopbaan te gaan sturen (Anakwe, Hall & Schor, 2000; Hall, 1996).


Hall (1996; 2004) stelt dat zelfsturing afhankelijk is van zelfkennis en aanpassingsvermogen. Mensen kunnen dit ontwikkelen via, bijvoorbeeld, relationeel leren (leren via relaties en contacten met anderen).


Loopbaanbegeleiding, in feite een vorm van relationeel leren, is een goed instrument om zelfsturing te bevorderen (e.g. Cedefop, 2005; Hiebert & Bezanson, 1999; OECD, 2004; Watts, 2000). Loopbaanbegeleiding bestaat uit een reeks van activiteiten, zoals individuele gesprekken met een loopbaanadviseur, die personen in om het even welke fase in hun loopbaan trachten te helpen met vraagstukken rondom werk en inzetbaarheid. Daarnaast is loopbaanbegeleiding ook specifiek gericht op het ondersteunen van medewerkers bij het ontwikkelen van de eerder genoemde competenties die nodig zijn om de eigen loopbaan succesvol te sturen (Hiebert & Bezanson, 1999; OECD, 2004).


Waarom Loopbaancoaching?

Richard (2005) concludeert dat er veel bewijs te vinden is voor de effectiviteit van loopbaanbegeleiding, vooral bij intensieve individuele interventies. Het blijkt dat weloverwogen loopbaanbeslissingen leiden tot hogere arbeidssatisfactie, lagere werkgerelateerde stress, hogere inkomens, lagere werkloosheid, lager verloop, lagere gezondheidskosten en hogere productiviteit.

Uit een ander onderzoek (Albertijn & Bruyninckx, 2004) over het effect van loopbaanadvies blijkt een zichtbare toename van de tevredenheid over de werksituatie, ook bij de deelnemers die hier niet meteen verandering in aangebracht hadden. Onder de deelnemers die niet van baan, functie of werkinhoud waren veranderd, steeg het percentage dat tevreden tot zeer tevreden was met hun werksituatie van 8% (voor aanvang van de loopbaanbegeleiding) tot 42% (na het beëindigen van de sessies).


Tenslotte tonen Verbruggen en Sels (2009) aan dat loopbaanbegeleiding van medewerkers leidt tot duurzame verbetering in het vermogen tot loopbaanzelfsturing en frequentere deelname aan opleidingen.


Kortom: Loopbaancoaching werkt! Ook je loopbaan een nieuwe impuls geven? Kies dan voor coaching.


Literatuur

Albertijn, M., & Bruyninckx, E. (2004). Gebruikersbevraging en effectevaluatie van loopbaanbegeleiding in Vlaanderen: Het aanbod aan loopbaanbegeleiding doorgelicht. Antwerpen: Tempera.


Anakwe, U., Hall, J., & Schor, S. (2000). Knowledge-related skills and effective career management. International Journal of Manpower, 21, 566-579.


Carpenter, C. (2001). Chapters: Create a Life of Exhilaration and Accomplishment in the Face of Change. New York: McGraw-Hill.


Cedefop (2005). Improving lifelong guidance policies and systems. Using common European reference tools. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.


Hall, D.T. (1996). Protean careers in the 21st century. Academy of Management Executive, 10 (4), 8-16.


Hall, D.T. (2004). The protean career: a quarter-century journey. Journal of Vocational Behavior, 65 (1), 1-13.


Hiebert, B., & Bezanson, L. (1999). Making waves. Career development and public policy. Ottawa: Canadian Career Development Foundation.


Kuijpers, M.A.C.T. (2003). Loopbaanontwikkeling. Onderzoek naar ‘Competenties’ (Proefschrift). Enschede: Twente University Press.


Luken, T. (2002; 2003). Employability: Wat beweegt de werknemer? Onderzoek in opdracht van de Regiecommissie Employability in de Metalektro. Rapportage deel 1: deskresearch. Deel 2: resultaten praktijkonderzoek, conclusies en aanbevelingen. Amsterdam: Luken Loopbaan Consult.


OECD (2004). Career guidance and public policy. Bridging the gap. Paris: OECD.


Richard, G.V. (2005). International Best Practices in Career Development: Review of the Literature. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 5, 189-201.


Veer, A.J.E. de, Francke, A.L., Plas, M., & Vogel, B. (2008). Goede loopbaanmogelijkheden voor verpleegkundigen en verzorgenden. Utrecht: LEVV, V&VN, Nivel.


Verbruggen, M., & Sels, L. (2008). Is employability maakbaar? De hefboomfunctie van loopbaanbegeleiding bestudeerd. Katholieke Universiteit Leuven. Steunpunt Werk en Sociale Economie, 19p.


Watts, A.G. (2000). Career development and public policy. The Career Development Quarterly, 48, 301-312.


Windt, W. van der, Bos, J.T., & Francke, A.L. (2007a). Feiten over verpleegkundige en verzorgende beroepen in Nederland 2007. Utrecht: LEVV.