Stronks Psychologie
Stronks Psychologie

Werkgerelateerd trauma

Diagnostiek, advies en kortdurende interventies bij trauma, schokkende ervaringen en chronische stress voor de duurzame inzetbaarheid van verzekerden, medewerkers of werkzoekenden.

Trauma en duurzame inzetbaarheid

Bekend is dat psychisch trauma en PTSS veelal niet vanzelf verdwijnt. Hier heelt de tijd niet alle wonden. De bijbehorende klachten en symptomen kunnen zich direct na de gebeurtenis voordoen of zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Vooral dan worden deze vaak niet meer goed herkend als trauma of blijven ze lang onopgemerkt totdat ze op een ogenschijnlijk willekeurig moment getriggerd worden. Nog vaak wordt er dan behandeling of coaching ingezet zonder te onderzoeken of er sprake is van trauma.
Wanneer op termijn het onderliggende trauma opnieuw getriggerd wordt, dan is de terugkeer van de klachten vrij waarschijnlijk. Dit vergroot het risico op frequent of langdurig verzuim en een stagnerende re-integratie. Een adequate taxatie en behandeling van trauma is dan van belang voor iemands duurzame inzetbaarheid en welbevinden.

De mate waarin een gebeurtenis als traumatiserend wordt ervaren is van veel factoren afhankelijk. De volgende situaties worden echter door veel mensen als belastend ervaren en kunnen tot trauma en PTSS leiden.
  Bedrijfsongeval
Bijvoorbeeld met een machine, heftruck, vrachtwagen, trein of bus. Ook het getuige zijn van een (fataal) ongeval of suicide kan als zeer schokkend ervaren worden.
  Bedreiging of geweld
Bijvoorbeeld tijdens de dienst door een verdachte, klant of patient. Ook verbale agressie kan als traumatiserend ervaren worden en tot klachten leiden.
  Ziekte of overlijden
Geconfronteerd worden met ziekte of een medische ingreep, zowel bij de persoon zelf als bij een naaste. Naast het kunnen herstellen van de schok zelf kan er ook stagnerende rouw ontstaan.
Ook het als professional (verzorgende, verpleegkundige, medicus, etc.) geconfronteerd worden met ziekte en overlijden kan een grote impact hebben.
  Burnout
Vaak ervaren medewerkers die na lange tijd van inspanning leveren alsnog uitvallen, dit moment als een schok. De angst om weer op dat punt uit te komen tijdens de re-integratie zorgt vaak voor een langdurig herstelproces.
  Ontslag of overplaatsing
Ontslagen, boventallig verklaard of overgeplaats worden is voor veel mensen een schokkende ervaring. Wanneer dit niet goed verwerkt wordt dan ontstaat er vaak spanning, een onvermogen tot acceptatie of een ziekmelding.
  Pesten, confict of intimidatie
Dit kan gaan om pesterijen of een conflict op de werkvloer met directie collega's of leidinggevenden.
Bert Stronks

"Vanuit jarenlange ervaring als psycholoog arbeid & gezondheid en als behandelaar van complexe PTSS bied ik kortdurende interventies voor medewerkers, zelfstandigen en werkzoekenden."

Kortdurende traumagerichte interventie

Wanneer er bij aanvang of gedurende de re-integratie blijkt dat het proces stagneert dan is het zinvol om deskundig advies in te winnen om te onderzoeken of er sprake is van onderliggend trauma. Met de intake wordt hierover advies aan u als opdrachtgever of verwijzer uitgebracht. Wanneer inderdaad trauma vastgesteld wordt, dan kunt u vervolgens de behandeling hiervan laten uitvoeren, waarna ook de evaluatie wordt ingezet ter afronding van het proces.
  Intake en advies (€450,- incl. BTW)
Gedurende de intakefase wordt met de verzekerde, medewerker of werkzoekende onderzocht welke factoren het werk of de re-integratie belemmeren en in welke mate er sprake is van schokkende ervaringen, PTSS en/of chronische stress. Hiertoe is tevens contact met de werkgever, bedrijfsarts, re-integratiebegeleider en/of naasten.
De bevindingen en het advies worden vastgelegd in een rapport welke, na instemming van betrokkene, verzonden zal worden aan de verwijzer of opdrachtgever. Indien er sprake is van een ziekmelding wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de Wet Verbetering Poortwachter en de fase van de re-integratie (eerste spoor, tweede spoor, etc.)

Gewoonlijk volgt de terugkoppeling binnen 1 werkweek na de intake.
  Behandeling (per uur: €125,- incl. BTW)
De behandelfase is gericht op het herstel van de vastgestelde klachten en belemmeringen en het verwerken van een incident, schokkende ervaring of PTSS. Daartoe wordt gewerkt met een effectieve combinatie van psycho-educatie, Imaginaire Exposure, EMDR, lichaamsgerichte interventies en een systemisch werkmodel.
Het doel is steeds het voorkomen van uitval (preventie) of het bespoedigen van de re-integratie of werkhervatting. In het laatste geval maakt de behandeling gewoonlijk onderdeel uit van een lopend re-integratieproces.

Gestreefd wordt naar een interventie van maximaal 5 sessies welke live en/of online kunnen plaatsvinden. Indien wenselijk voor het effect kan dit uiteraard verlengd worden. Per sessie wordt gerekend met 1,5 uur, inclusief voorbereiding en verslaglegging.

De sessies vinden veelal wekelijks plaats.
  Afronding en evaluatie (€200,- incl. BTW)
Na afloop van de behandeling volgt een evaluatie en terugkoppeling (telefonisch of via videobellen) van het behaalde effect aan de verwijzer of opdrachtgever. De bevindingen worden tenslotte vastgelegd in een eindrapport welke, na akkoord van de medewerker of werkzoekende, verzonden wordt aan de verwijzer.
Een zinvolle investering voor de duurzame inzetbaarheid
Wanneer iemand uitvalt in het werk dan kunnen de kosten al snel oplopen. Voor zowel een werkgever als de persoon zelf is het van belang dat er goed gekeken wordt naar wat er nodig is voor het voorkomen van uitval of het bevorderen van herstel. Zeker wanneer er sprake is van trauma of PTSS en dit onbehandeld blijft, is het risico op langdurig of recidiverend ziekteverzuim groot. Dit risico wilt u uiteraard zoveel mogelijk voorkomen of beperken. Investeren in deskundig advies en behandeling is daarom snel terugverdiend.

Wil u meer weten? Vraag dan naar de mogelijkheden.
Herstellen van een burnout